Werkgeversrisico

 
 

  

Het UWV controleert steeds scherper. De zorg voor een ‘Poortwachter Proof’ dossier en dito aanpak, voorkomt kosten. Het onderstaande geeft u als werkgever inzicht in de recente ontwikkelingen.

Meer loonsancties UWV
Sinds 2010 stijgen de WIA aanvragen weer. Zo'n 55.000 per jaar, ruim 40% van die aanvragen wordt afgewezen! Dat is veel, zeker als u bedenkt dat achter deze aanvragen al twee jaar ziektebegeleiding en re-integratie zit. Het gevolg kan zijn dat u als werkgever nog een derde jaar loon moet doorbetalen (de zgn. loonsanctie). En dan pas opnieuw een aanvraag kunt indienen. Dat doet pijn. En voelt onrechtvaardig. 

N.b.: ook werkgevers die verzekerd zijn kunnen een loonsanctie van 1 jaar opgelegd krijgen. Verzekeringsmaatschappijen vergoeden dit in de praktijk namelijk niet. 

Toename kosten
Het UWV kan inmiddels een tweetal financiële sancties opleggen: de loonsanctie en de verhaalssanctie. De verhaalssanctie komt in beeld als een arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer tijdens ziekte eindigt. Dit is mogelijk als de looptijd van de arbeidsovereenkomst afloopt tijdens ziekte of doordat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden door de kantonrechter. Als de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst langer dan 6 weken arbeidsongeschikt is geweest, toetst het UWV of de werkgever voldoende aan re-integratie heeft gedaan.

Eén van de belangrijkste gevolgen van een recente wetswijziging is dat het UWV voortaan ook een loon- en een verhaalssanctie op kan leggen aan werkgevers van een “vangnetter”.

Werkgevers van vangnetters kunnen dus niet meer zonder risico’s deugdelijke re-integratie achterwege laten, ook niet als het dienstverband op korte termijn eindigt. De wetswijziging heeft in de praktijk maar weinig aandacht gekregen, terwijl de gevolgen van de nieuwe wet voor werkgevers ingrijpend kunnen zijn. Nu het UWV in de praktijk ook steeds sneller een loonsanctie lijkt toe te kennen (het aantal loonsancties neemt ieder jaar toe), neemt het risico voor werkgevers van vangnetters om geconfronteerd te worden met een sanctie ook toe. De wetswijziging geldt voor ziektegevallen waarbij de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid ligt na 1 juli 2011.

Door de zgn. Modernisering Ziektewet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) nemen de risico’s vanaf 1 januari 2014 voor werkgevers verder toe.

Vangnetters
Personen die ziek worden en geen werkgever meer hebben om hen te re-integreren en het loon door te betalen, vallen onder vangnet Ziektewet (ZW). De re-integratie van deze “vangnetters” is moeilijk omdat de afstand tot de arbeidsmarkt relatief groot is en er geen werkgever meer is waar men passend werk kan verrichten. Het UWV heeft hier de ARBO-rol.

Tot voor kort kon het UWV aan de werkgever geen loonsanctie opleggen als de zieke werknemer bij het UWV aanspraak kon maken op een Ziektewetuitkering (‘ZW-uitkering’). Voor deze zogenaamde ‘vangnetters’ geldt wel dat werkgevers verplicht zijn (en altijd al waren) om voldoende aan re-integratie te doen. Voorbeelden van vangnetters zijn uitzendkrachten of werknemers die ziek zijn wegens orgaandonatie, wegens aan zwangerschap gerelateerde klachten of werknemers voor wie de zogenaamde ‘no-riskpolis’ geldt. De no-riskpolis geldt onder andere ten aanzien van werknemers die voorafgaand aan het dienstverband al een WAO- of WIA-uitkering ontvingen, die al een arbeidsgehandicaptenstatus hadden of die van het UWV bericht hebben ontvangen dat zij aanspraak kunnen maken op de no-riskpolis. Met de wetswijziging is het nu wel mogelijk voor het UWV om een loonsanctie toe te passen bij onvoldoende re-integratie van deze vangnetters.

Pas op premieverhoging in toekomst
Het is een misvatting dat u na twee jaar Poortwachter klaar bent met uw langdurig zieke medewerker. Want de tikker loopt nog 10 jaar door. Bent u verzekerd bij het UWV dan kunt u rekenen op forse premiestijgingen. En bent u eigenrisicodrager voor de WGA dan blijft u die 10 jaar verantwoordelijk voor deze arbeidsongeschikte (oud) medewerker.  Langdurig zieke medewerkers verdwijnen na twee jaar vaak uit beeld bij organisaties. Zowel het UWV als de eigenrisico verzekeraar doen weinig aan re-integratie. En dat kost ú geld wanneer u niet zorg draagt voor de re-integratie van uw werknemer. Grip houden op uw langdurig zieke medewerkers kan u flinke besparingen opleveren.

Het nut van een deskundigenoordeel
De werkgever kan ook een deskundigenoordeel (een zgn. second opinion) bij het UWV aanvragen als hij niet zeker weet of hij voldoende doet om de zieke werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Het oordeel biedt dan duidelijkheid. Als een werkgever zijn re-integratie inspanningen onvoldoende kan aantonen, wordt een sanctie opgelegd van maximaal 1 jaar loondoorbetaling in het derde ziektejaar (geldend voor ziekmeldingen gedaan op of na 1 januari 2004). Een 2e voordeel van een deskundigenoordeel is dat de werkgever richting het UWV toont dat hij zijn verantwoordelijkheid – om de werknemer te laten re-integreren – voldoende serieus neemt. Een 3e voordeel is dat indien uit het deskundigenoordeel volgt dat de re-integratie inspanningen voldoende zijn, het UWV daarop later niet kan terugkomen. Het UWV kan dan alleen nog een loonsanctie opleggen omdat tussen het moment van het deskundigenoordeel en het moment van het eindoordeel de inspanningen onvoldoende zijn geweest. Het zal niet makkelijk zijn voor UWV om dit aan te tonen. De aanvraag kan gedurende de gehele periode van arbeidsongeschiktheid worden gedaan. Het advies is om in ieder geval na afloop van het eerste ziektejaar een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen. De kosten zijn beperkt: op dit moment € 50,- per aanvraag.

Tijdige reintegratie
Het is raadzaam vroeg genoeg met de re-integratie 2e spoor inspanningen te starten, als werkgever bent u hiervoor verantwoordelijk. Uiterlijk na 1 jaar.  Dit kan ook veel eerder zijn, namelijk zodra duidelijk is dat de re-integratie 1e spoor in de eigen of een passende functie bij de werkgever geen optie (meer) is. Dan dient actief een 2e spoor traject te worden ingezet.

De arbodienst heeft hierin ook een actieve en adviserende rol. In April 2013 was er een gerechtelijke uitspraak  waarin de arbodienst passief had gereageerd en veel te laat -pas na 17 maanden - de 2e spoor begeleiding hadden ingezet. Deze arbodienst werd door de werkgever aansprakelijk gesteld voor de loonsanctie. Empower voorkomt een dergelijke situatie graag en zorgt voor de juiste stappen om uw zieke medewerker weer aan werk te helpen.